Ta Polityka Prywatności dotyczy zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników poprzez stronę internetową wearegamers.pl („Strona”).

Właściciele i Administratorzy Danych:

Fantasyexpo Sp. z o.o.
Prosta 36
53-508 Wrocław
Adres e-mail właściciela: privacy@werefantasy.com

GRY-OnLine S.A.
Gabrieli Zapolskiej 16A
30-126 Kraków
Adres e-mail właściciela: iod@gry-online.pl 

Rodzaje zbieranych danych

 1. Strona zbiera następujące Dane Osobowe Użytkownika: imię, numer telefonu, adres e-mail. Te kategorie danych są zbierane bezpośrednio od Użytkowników. Zbieramy również pewne dane automatycznie podczas korzystania ze Strony, takie jak informacje gromadzone za pomocą plików Cookie, Dane Użytkowania oraz unikalne identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (na przykład identyfikator reklamowy Google lub IDFA). 
 2. Przekazanie swoich danych osobowych poprzez formularz kontaktowy jest obowiązkowe, a brak dostarczenia tych danych uniemożliwi nam kontakt z Tobą.

 

Sposób i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

 1. Właściciel podejmują odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnianiu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu danych. 
 2. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi umożliwiających przetwarzanie danych, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle związanymi z celami wskazanymi w dokumencie. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach dostęp do danych może mieć pewien rodzaj osób odpowiedzialnych za działanie tej Strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemem) lub zewnętrzne podmioty (takie jak dostawcy usług technicznych, przewoźnicy pocztowi, dostawcy hostingów, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne), które, jeśli to konieczne, zostaną mianowane przez Właściciela jako Administratorzy Danych.

 

Podstawy prawne przetwarzania

Właściciel przetwarza Dane Osobowe Użytkowników na podstawie następujących podstaw prawnych:

 1. przekazanie danych jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy z Użytkownikiem;
 2. przetwarzanie jest niezbędne dla celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub przez stronę trzecią – w szczególności dążymy do uzasadnionego interesu w bezpośrednim marketingu naszych usług.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej, która dotyczy przetwarzania, a w szczególności, czy dostarczenie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też koniecznym wymogiem w celu zawarcia umowy.

 

Miejsce

Dane przetwarzane są w siedzibie Właściciela oraz w innych miejscach, gdzie znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie danych.

Staramy się przetwarzać Twoje Dane Osobowe na terenie UE. Jednakże, w przypadku transferu danych Użytkownika poza UE, Właściciel zapewni odpowiednie zabezpieczenia (takie jak umowa oparta na Standardowych Klauzulach Umownych). W takim przypadku Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się o podstawie prawnej transferu danych do kraju spoza Unii Europejskiej oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu ochrony ich danych.

 

Okres retencji

Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do celu, w jakim zostały zebrane. Dlatego też:

 1. Dane Osobowe zbierane w celach związanych z wykonywaniem umowy między Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania umowy, a następnie, jeśli jest to konieczne do obrony przed roszczeniami prawowymi (na podstawie odpowiedniego okresu retencji).
 2. Dane Osobowe zbierane w celach uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach tego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem. 
 3. Właściciel może być uprawniony do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę, pod warunkiem, że taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto, Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeśli jest to wymagane do wykonania obowiązku prawnego lub na podstawie decyzji organu władzy publicznej.
 4. Po upływie okresu retencji Dane Osobowe zostaną usunięte. Dlatego też prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie może być egzekwowane po upływie okresu retencji.

 

Cele przetwarzania

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu 

 1. świadczenia usług dla Ciebie; 
 2. ogólnych celów marketingowych: (i) odpowiadanie na Twoje zapytania (ii) wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail i kontaktowanie się telefonicznie, o ile wyraziłeś na to zgodę;
 3. obrony przed roszczeniami prawnymi i dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
 4. celów analitycznych (poprawa działania Strony na podstawie Twojego użytkowania).

 

Prawa Użytkowników

 1. Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw dotyczących swoich Danych przetwarzanych przez Właściciela. W szczególności Użytkownicy mają prawo do:
 2. Wycofania zgody w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo wycofania zgody, jeśli wcześniej udzielili zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 3. Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych. Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu. Szczegółowe informacje są dostępne w dedykowanej sekcji poniżej.
 4. Dostępu do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy ich Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje na temat pewnych aspektów przetwarzania oraz otrzymać kopię przetwarzanych Danych.
 5. Zweryfikowania i poprawienia swoich Danych. Użytkownicy mają prawo zweryfikować dokładność swoich Danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.
 6. Ograniczenia przetwarzania swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W tym przypadku Właściciel nie będzie przetwarzać ich danych w celach innych niż ich przechowywanie.
 7. Skasowania swoich Danych Osobowych lub ich usunięcia w inny sposób. Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, uzyskać usunięcie swoich Danych Osobowych od Właściciela.
 8. Otrzymania swoich Danych i ich przekazania innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo otrzymać swoje Dane w strukturalnym, powszechnie używanym formacie czytelnym dla maszyn i, jeśli to jest technicznie możliwe, przesłać je do innego administratora bez żadnych przeszkód. Ta przepis jest stosowalny, o ile Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, umowie, której Użytkownik jest stroną lub na zobowiązaniach przedumownych.
 9. Złożenia skargi. Użytkownicy mają prawo złożyć skargę przed właściwym organem ochrony danych.

 

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

 1. Gdy Dane Osobowe są przetwarzane w celach uzasadnionych interesów Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, przedstawiając uzasadnienie związane z ich szczególną sytuacją, które uzasadnia sprzeciw. 
 2. Użytkownicy powinni wiedzieć, że jeśli ich Dane Osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się temu przetwarzaniu w dowolnym momencie, bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą odnieść się do odpowiednich sekcji tego dokumentu.

 

Sposób korzystania z tych praw

 1. Wszelkie żądania dotyczące praw Użytkowników można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Te żądania można realizować bez dodatkowych opłat i zostaną rozpatrzone przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, zawsze jednak w ciągu jednego miesiąca.

 

Nasze wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii

 1. W celu poprawy działania naszej strony internetowej używamy plików cookie, web beacon, fingerprintingu urządzeń i podobnych technologii. Wykorzystujemy także narzędzia Google Analytics. 
 2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe / fragmenty tekstu, które Strona wysyła do przeglądarki i które są przesyłane z powrotem przez przeglądarkę przy kolejnych wejściach na stronę internetową, w celu utrzymania sesji przeglądarki lub przechowywania danych użytkownika na stronie.
 3. Web beacon (znane również jako znaczniki pikseli) to transparentne pliki obrazów używane do monitorowania Twojej aktywności na Stronie i sposobu, w jaki wchodzisz w interakcję z treścią Strony.
 4. Google Analytics to narzędzie, które używamy do obliczania odwiedzin na naszej stronie internetowej, sprawdzania, które funkcje naszej strony są najczęściej używane i poprawiania działania Strony.
 5. Fingerprinting urządzeń to technologia, która pozwala nam zbierać informacje o Twoim urządzeniu (jaką przeglądarkę lub system operacyjny używasz, wtyczki, strefę czasową, inne ustawienia). Wykorzystujemy te informacje do identyfikacji Ciebie i zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej.
 6. Wyłączenie lub ograniczenie korzystania z plików cookie i innych podobnych technologii może wpłynąć na funkcjonalność Strony.
 7. Na Stronie używane są następujące rodzaje plików cookie: „sesyjne” – które są usuwane po wylogowaniu się użytkownika lub zamknięciu przeglądarki, oraz „stałe” – które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony okres czasu lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 8. Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych, dostosowania treści strony, wydajności i struktury do indywidualnych preferencji użytkowników oraz dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji. Pliki cookie i web beacon używane w celach marketingu reklamowego mogą być powiązane z innymi usługami online, takimi jak Facebook. Proszę zauważyć, że pliki cookie mogą zbierać dane osobowe w celu zwiększenia funkcjonalności strony. Dane te są przechowywane w formie zaszyfrowanej, a dostęp do nich jest ograniczony. 
 9. Pliki cookie, które są używane przez strony trzecie za pośrednictwem Strony, w szczególności użytkowników Strony, podlegają własnym politykom prywatności.

 

Obsługa i korzystanie z „Do Not Track”

 1. Strona nie obsługuje żądań „Do Not Track”.

Aby dowiedzieć się, czy którekolwiek z usług stron trzecich używanych przez Stronę przestrzega żądań „Do Not Track”, prosimy zapoznać się z ich politykami prywatności.

 

Zmiany w polityce prywatności

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników na tej stronie oraz ewentualnie na Stronie i/lub – o ile jest to technicznie i prawidłowo wykonalne – przesyłając informacje do Użytkowników za pomocą dostępnych Właścicielowi danych kontaktowych. Zaleca się regularne sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole. 
 2. Jeśli zmiany dotyczą działań przetwarzania opartego na zgodzie Użytkownika, Właściciel zbierze nową zgodę Użytkownika, jeśli będzie to wymagane.

   

  Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2023

  1.